Announcements

Οικονομική στήριξη για παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια

Η ΕΕΤΝ υποστηρίζει οικονομικά μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες, προκειμένου να παρουσιάσουν εργασίες τους σε συνέδρια Τεχνητής Νοημοσύνης ή υπο-τομέων της. Οικονομική ενίσχυση δίνεται μόνο σε: (i) μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι δόκιμα μέλη της ΕΕΤΝ, (ii) μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι τακτικά μέλη της ΕΕΤΝ, (iii) τακτικά μέλη της ΕΕΤΝ που απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα όχι παλαιότερα από δύο έτη πριν την ημερομηνία αίτησης οικονομικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση (i), η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται στην ΕΕΤΝ από τον επιβλέποντα του φοιτητή, απαιτείται δε ο επιβλέπων να είναι οικονομικά τακτοποιημένο τακτικό μέλος της ΕΕΤΝ. Στις περιπτώσεις (ii) και (iii), η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή ή διδάκτορα, που πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές ή διδάκτορες που πρόκειται να παρουσιάσουν εργασίες τους σε διεθνή συνέδρια, ιδιαιτέρως δε συνέδρια που πρόκειται να λάβουν χώρα στην Ελλάδα.

Η αίτηση οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να αναφέρει: (α) το συνέδριο, τον τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας, (β) αν έχει εξασφαλισθεί οικονομική υποστήριξη για την ίδια εργασία από άλλη πηγή, (γ) αν ο φοιτητής ή διδάκτορας έχει λάβει στο παρελθόν οικονομική υποστήριξη από την ΕΕΤΝ, (δ) ότι σε περίπτωση έγκαιρης έγκρισης της οικονομικής υποστήριξης, αυτή θα αναφέρεται στην εργασία (π.χ. σε υποσημείωση ή στην ενότητα acknowledgements). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή ή διδάκτορα. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα αιτήσεως, αρκεί μια επιστολή. Η επιστολή αποστέλλεται μέσω e-mail στον Ειδικό Γραμματέα της ΕΕΤΝ.

Newsletter - December 2017

 

           

                                                               

Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για Διδακτορικό σε Αμερική και Καναδά

(https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships)

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 22α Δεκεμβρίου 2017. Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

 

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.

γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Robot motion planning
  • Biological interaction modelling and analysis
  • Robot motion signalling in joint action
  • Identification of argument elements and argument relations in natural language texts
  • Content-based analysis of multimedia
  • Translating latent features to actionable knowledge
  • Multimodal analysis of biomedical texts
  • Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
  • Big data analysis for precision medicine

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab)

Δρ. Β. Καρκαλέτσης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Τηλ.: 210 6503197

Ιστοσελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships  

Γραμματεία Εργαστηρίου: Δώρα Κατσαμώρη, 210 650 3204


Το 
SKEL Lab στο διαδίκτυο:

https://www.iit.demokritos.gr/skel
Facebook | Twitter

 


 Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στην περιοχή της Εξόρυξης Δεδομένων στη σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της εξόρυξης δεδομένων να καταθέσουν σχετική αίτηση  μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2017. https://www.ihu.edu.gr/index.php/news-events/item/1311-vacancy-for-phd-studies-in-data-mining,-immediately-available-at-the-school-of-science-and-technology.html The School of Science and Technology of the International Hellenic University invites the submission of applications from candidates who are interested in studying for a PhD degree in the field of Data Mining.Applicants should submit the application form and all required documents to the Secretariat of the School of Science and Technology no later than December 22nd, 2017.

 


Επιλογή μεταβλητών και Εκμάθηση Μπεϋζιανών δικτύων στην R με το πακέτο MXM

Μιχαήλ Τσαγρής και Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Εργαστήριο MXM, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.

Το ΜΧΜ (Lagani et al., 2017) είναι μία ευέλικτη βιβλιοθήκη στην R η οποία προσφέρει αλγόριθμους επιλογής μεταβλητών για προβλεπτικά ή διαγνωστικά μοντέλα και εκμάθησης Μπεϋζιανών δικτύων από σύνολα δεδομένων (datasets). Η επιλογή μεταβλητών γίνεται με αλγόριθμους τεχνολογίας αιχμής όπως η FBED (Borboudakis and Tsamardinos, 2017). Όλοι οι αλγόριθμοι που υπάρχουν στο πακέτο μπορούν να διαχειριστούν πολλούς τύπους μεταβλητών, όπως συνεχείς, ποσοστά, δίτιμες, ονομαστικής και διατακτικής κλίμακας, χρόνους επιβίωσης, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κ.ά. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα του κριτηρίου με τον οποίο θα γίνει η επιλογή μεταβλητών, όπως likelihood ratio test, Wald test, permutation test ή BΙC και eBIC. Τέλος να τονίσουμε ότι ο αλγόριθμος SES (Tsamardinos et al., 2012, Lagani et al., 2017) είναι ένας από τους λίγους στη βιβλιογραφία που επιστρέφει πολλαπλές λύσεις ισοδύναμων μεταβλητών. 

Tα Μπεϋζιανά δίκτυα (Spirtes et al., 2001, Tsamardinos et al., 2006) είναι κατευθυνόμενοι γράφοι και χρησιμοποιούνται τόσο για την αναπαράσταση της από κοινού κατανομής των δεδομένων όσο και για την εύρεση αιτιακών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Οι αλγόριθμοι, που υπάρχουν στο ΜΧΜ, για την κατασκευή αυτών των γράφων, βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους και δεν περιορίζονται σε συνεχή ή κατηγορικά μόνο δεδομένα, αλλά περιλαμβάνουν και μικτού τύπου δεδομένα, όπως συνεχή, κατηγορικά και διατακτικά (Tsagris et al., 2017). Επιπλέον επιλογές είναι τα διαδραστικά γραφήματα Μπεϋζιανών δικτύων αλλά και μη κατευθυνόμενων γράφων καθώς και συναρτήσεις χρησιμότητας, όπως εκτίμηση του ποσοστού των λανθασμένων ακμών (Brown and Tsamardinos, 2008) ή του βαθμού εμπιστοσύνης των ακμών (Triantafillou et al., 2014) και καμπύλες ROC.  

Περισσότερες πληροφορίες και tutorials για το πακέτο θα βρείτε εδώ. Τέλος να τονίσουμε ότι το πακέτο ανανεώνεται τακτικά με την προσθήκη νέων αλγορίθμων και συναρτήσεων.

Αναφορές

Professor Lydia E. Kavraki named 2017-2018 ACM Athena Lecturer

11 May 2017
The Board of the Hellenic Artificial Intelligence Society (EETN) is very pleased to announce that our member, Professor Lydia E. Kavraki, has been honored by the Association for Computing Machinery’s (ACM) 2017-2018 with the prestigious Athena Lecturer Award. Professor Kavraki was cited for the invention of randomized motion-planning algorithms in robotics and the development of robotics-inspired methods for bioinformatics and biomedicine. She is an internationally recognized leader in developing physical algorithms, an area that addresses the computational challenges of objects moving in space while subject to physical constraints. She has made significant contributions to an impressively wide range of areas, ranging from how a robot might move through a course of obstacles, and how a drug molecule might change its shape to interact with a target protein; to her current work on planning the motions of Robonaut 2, NASA’s robotic assistant at the International Space Station.
Professor Kavraki will formally receive the Athena Lecturer Award at the ACM’s annual awards banquet on June 24, 2017 in San Francisco.

Congratulations Lydia! We are very lucky and honored to have you as part of our community

.

Professor Ioannis Vlahavas appointed as EurAI Fellow

11 May 2017

The Board of the Hellenic Artificial Intelligence Society (EETN) is very pleased to announce that our member, Professor Ioannis Vlahavas, has been confirmed by the European Association for Artificial Intelligence (EurAI) as a EurAI Fellow. Professor Vlahavas specializes in logic programming, knowledge based and AI systems. He has published more than 280 papers and book chapters and co-authored 9 books in these areas. Google scholar reports more than 7800 citations and an h-index of 40.

Congratulations Ioannis! We are very lucky and honored to have you as part of our community.

Manolis Koubarakis appointed as ECCAI Fellow

20 May 2015

EETN member Manolis Koubarakis has been appointed as ECCAI Fellow. Congratulations to him!!

ECCAI is the European Coordinating Committee for Artificial Intelligence.  The ECCAI Fellows Program has been started in 1999 to recognize individuals who have made significant, sustained contributions to the field of artificial intelligence (AI) in Europe.  The ECCAI Fellows Program honors only a very small percentage of the total membership of all ECCAI member societies (up to a maximum of 3%).

It is worth underscoring how it is the third time that an EETN is nominated as a Fellow, the previous ones being the previous ones being Constantine Spyropoulos, Grigorios Antoniou, and John Mylopoulos.  See complete ECCAI fellows list here.