Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική ενίσχυση

Η ΕΕΤΝ ανακοινώνει το νέο κύκλο οικονομικής ενίσχυσης για παρουσίαση έρευνας σε συνέδριο και προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να καλύψει μερικώς το κόστος εγγραφής, ταξιδιού και διαμονής. Το ύψος της κάθε υποτροφίας θα είναι κατ’ ελάχιστο 200€ και δεν δύναται να ξεπερνά τα 400€.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Ο/Η αιτών/-ούσα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του/της ιδιότητα.
  • Ο/Η αιτών/-ούσα πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας στην οποία έχει συμμετάσχει.
  • Το συνέδριο πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με την ΤΝ.

Σημείωση: Ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων, κατά την αξιολόγηση, θα συνεκτιμηθούν: ο αντίκτυπος του συνεδρίου, η ύπαρξη συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος συμμετοχής (κόστος εγγραφής και τοποθεσία), ο αριθμός αιτήσεων ανά εργαστήριο (επιβλέπ-οντα/-ουσα).

 

Επόμενες προθεσμίες υποβολής

  • 10 Μαΐου 2024

 


Η ΕΕΤΝ υποστηρίζει τις ίσες ευκαιρίες,  τη συμπερίληψη και την εξάλειψη των κάθε είδους διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.