Λεπτομέρειες ΤεχΝοΘέσις
Και
Παραδείγματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το ΔΣ της ΕΕΤΝ προτείνει στα μέλη της τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "ΤεχνΝοΘέσις".

 

Σκοπός του προγράμματος:

(α) Η ενίσχυση συνεργασίας των μελών της ΕΕΤΝ είτε αυτά προέρχονται από τον Ακαδημαϊκό είτε από τον χώρο της παραγωγής  και της βιομηχανίας,

(β) η ενίσχυση φοιτητών στην εκπόνηση της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας μέσω της συνεργασίας ειδικών, μελών της ΕΕΤΝ.

(γ) η προσέλκυση νέων μελών από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με στόχο την εκπόνηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών στο επιστημονικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, (δ) ανάδειξη της αριστείας φοιτητικών εργασιών.

 

Συμμετοχή:

Φοιτητές από όλη τη χώρα, μετά από εισήγηση του/της ή των επιβλεπόντων της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας τους.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

(α) η αίτηση να γίνει κατά την έναρξη της εργασίας από τον φοιτητή/φοιτήτρια (ή σε εύλογο διάστημα από την έναρξη π.χ. εντός διμήνου),

(β) η εργασία να αφορά μεθόδους και καινοτόμες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και

(γ) οι επιβλέποντες να είναι μέλη της ΕΕΤΝ.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται σε ελεύθερο κείμενο 500 έως 1000 λέξεων το ακριβές θέμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σύντομη περιγραφή με έμφαση στην πρωτοτυπία/καινοτομία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία ή/και πρακτική σε συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, καθώς και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

 

Ο ρόλος της ΕΕΤΝ και του ΔΣ:

Το ΔΣ της ΕΕΤΝ σε συνεργασία με τους επιβλέποντες, και βάσει της αιτήσεως ένταξης στο πρόγραμμα ορίζει τρία (3) μέλη της ΕΕΤΝ (εισηγητική επιτροπή), τα οποία κρίνουν την πρωτοτυπία ή/και καινοτομία του εγχειρήματος και εισηγούνται για την ένταξη ή όχι της εκάστοτε εργασίας στο πρόγραμμα "ΤεχΝοΘέσις", παρέχοντας παράλληλα, χρήσιμα σχόλια για την εξέλιξη της εργασίας.

 

Η ένταξη στο πρόγραμμα συνεπάγεται ότι:

(α) Το ΔΣ της ΕΕΤΝ ορίζει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/την επιβλέπουσα 1 ή 2 το πολύ μέλη της ΕΕΤΝ (συνεργαζόμενα μέλη) τα οποία ορίζονται από την ένταξη της εργασίας στο πρόγραμμα, με στόχο την ουσιαστική συνεργασία κατά την εξέλιξη της εργασίας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες όταν/όπου αυτό κρίνεται χρήσιμο από τον επιβλέποντα/την επιβλέπουσα και τον φοιτητή ή φοιτήτρια.

(β) Ο φοιτητής /φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με τα συνεργαζόμενα μέλη: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί – μετά από τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων- να εκπονήσει τμήμα της εργασίας του /της σε πλήρη συνεργασία με τα συνεργαζόμενα μέλη με φυσική παρουσία στο εργαστήριο / χώρο τους.

(γ) Το ΔΣ της ΕΕΤΝ ανακοινώνει σε ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπό της τις εργασίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΤεχΝοΘέσις. Για κάθε εργασία θα αναρτώνται: Τίτλος, περίληψη, επιβλέποντες, φοιτητής/τρια, συνεργαζόμενα μέλη ΕΕΤΝ, (αναμενόμενος) χρόνος ολοκλήρωσης, τελικό κείμενο εργασίας και παρουσίαση της εργασίας, δημοσίευση που ίσως προέκυψε.  

Σε διακριτό τμήμα της ιστοσελίδας αυτής και ξεχωριστά από τις ενταγμένες στο πρόγραμμα εργασίες, το ΔΣ θα διατηρεί λίστα προτεινόμενων θεμάτων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, όπως αυτά προτείνονται από μέλη της ΕΕΤΝ:   Για κάθε τέτοιο θέμα θα αναφέρονται: Θεματική περιοχή, σύντομη περιγραφή, προτεινόμενο μέλος και στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου μέλους. Οι εργασίες αυτές δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα “ΤεχΝοΘέσις”, αλλά εφόσον ανατεθούν, ακολουθούν τη διαδικασία ένταξης όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

(δ) Η πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οποιαδήποτε δημοσίευση προκύπτει από αυτή αναφέρεται ως εργασία ενταγμένη στο πρόγραμμα "ΤεχΝοΘέσις" της ΕΕΤΝ (ή ArtInThesis όπου απαιτείται αναφορά στην Αγγλική), σε ειδικό τμήμα ευχαριστιών εντός της εργασίας.

(ε) Το ΔΣ της ΕΕΤΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση μερικής κάλυψης της συμμετοχής των φοιτητών σε συνέδρια για την παρουσίαση άρθρου που έχει προκύψει από την εργασία τους, κατά προτεραιότητα στο διαθέσιμο κατ' έτος ποσό, και κατά τα συνηθισμένα περί χρηματοδότησης συμμετοχής σε συνέδρια από ΕΕΤΝ, όπως αυτά αποφασίζονται από το ΔΣ της ΕΕΤΝ και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητές της.

(ε) Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, με την ένταξη της εργασίας στο πρόγραμμα, γίνεται δόκιμο μέλος της εταιρίας εφόσον το επιθυμεί, με απαλλαγή οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεων προς την ΕΕΤΝ για 4 έτη.

(στ) Κάθε έτος η ΕΕΤΝ θα βραβεύει την καλύτερη πτυχιακή / διπλωματική εργασία που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ αυτή θα παρουσιάζεται στο αμέσως επόμενο ΣΕΤΝ και η εργασία θα εντάσσεται στα πρακτικά του συνεδρίου, δίχως υποχρέωση συνδρομής στο συνέδριο.

 

Η ΕΕΤΝ αναλαμβάνει την προώθηση του προγράμματος μέσω αφισών προς τα Τμήματα Πληροφορικής και προς τα σχετικά Τμήματα της χώρας, καθώς και σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα σταλούν στα μέλη της. Το κόστος της προβολής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΝ.


 

 

Τυπικά Παραδείγματα συμμετοχής στην “ΤεχΝοΘέσις”:

Α.   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Γ.Π. στα Ιωάννινα επισκεπτόμενος τη σελίδα των προτεινόμενων εργασιών στην ιστοσελίδα της “ΤεχΝοΘέσις” της ΕΕΤΝ μετά από παρότρυνση καθηγητών του, βρίσκει ενδιαφέροντα προτεινόμενα θέματα από μέλη της ΕΕΤΝ που εδρεύουν στο ΑΠΘ.

Σε συνεργασία με τους καθηγητές του στα Ιωάννινα και τους προτείνοντες στο ΑΠΘ διαμορφώνεται θέμα διπλωματικής εργασίας με πρωτοτυπία στους στόχους της. Η εργασία προτείνεται για ένταξη στο “ΤεχΝοΘέσις”. Μετά από σχόλια της εισηγητικής επιτροπής, και σε συνεργασία με τους επιβλέποντες, οι στόχοι γίνονται πιο συγκεκριμένοι, και η εργασία ανακοινώνεται στον ιστότοπο “ΤεχΝοΘέσις” ως ενταγμένη πλέον στο πρόγραμμα.

Ο Γ.Π. σε πλήρη συνεννόηση με τους επιβλέποντες, εκπονεί τμήμα της διπλωματικής του στο ΑΠΘ, γεγονός που μειώνει τα έξοδα σπουδών του καθώς η οικογένειά του     διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Παρουσιάζει τη διπλωματική του στα Ιωάννινα και σε συνεργασία με τους επιβλέποντες και τα συνεργαζόμενα μέλη υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε γνωστό συνέδριο της θεματικής του περιοχής.

Η εργασία του και η δημοσίευση ανακοινώνονται στον ιστότοπο ΤεχΝοΘέσις και η εργασία εντάσσεται στη λίστα για την εκλογή της καλύτερης διπλωματικής του έτους.

 

Β. Η προπτυχιακή φοιτήτρια Φ.Χ. στην Αθήνα αναλαμβάνει πτυχιακή εργασία και μετά από παρότρυνση καθηγητών της, εντάσσεται στο πρόγραμμα ΤεχΝοθέσις. Η εισηγητική επιτροπή πρότεινε την ένταξη της εργασίας με το σχόλιο “πολλά υποσχόμενη”.

Οι επιβλέποντες προτείνουν δε τη συνεργασία με καθηγητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η εργασία ανακοινώνεται στον ιστότοπο “ΤεχΝοΘέσις” ως ενταγμένη πλέον στο πρόγραμμα.

Η Φ.Χ. εκπονεί τη διπλωματική της στην Αθήνα, με τακτικές συναντήσεις με τα συνεργαζόμενα μέλη από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Παρουσιάζει τη διπλωματική της στο Τμήμα της στην Αθήνα και σε συνεργασία με τους επιβλέποντες και τα συνεργαζόμενα μέλη υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε γνωστό συνέδριο της θεματικής της περιοχής.

Η εργασία της και η δημοσίευση ανακοινώνονται στον ιστότοπο ΤεχΝοΘέσις και η εργασία εντάσσεται στη λίστα για την εκλογή της καλύτερης διπλωματικής του έτους.

Η εργασία κρίνεται ως η καλύτερη του έτους και η Φ.Χ. λαμβάνει πρόσκληση για τη συγγραφή εργασίας και την παρουσίαση της στο επόμενο ΣΕΤΝ.