Χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εισδοχή στην ΕΕΤΝ.

Τα μέλη της ΕΕΤΝ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ατομικά και συλλογικά. Τα συλλογικά μέλη αφορούν εταιρίες, ινστιτούτα, οργανισμούς και γενικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με ενδιαφέρον για την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους σκοπούς της ΕΕΤΝ. Τα ατομικά μέλη αφορούν πρόσωπα, και χωρίζονται σε δόκιμα και τακτικά. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΤΝ:

 • Δόκιμα. Χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από σχετική αίτηση, πρόταση δύο τακτικών μελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να έχει πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού και:
  • να παρακολουθεί μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που περιλαμβάνει και μαθήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή
  • να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Τακτικά. Με δικαίωμα ψήφου, μετά από σχετική αίτηση, πρόταση δυο τακτικών μελών, και απόφαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος απαιτείται να έχει είτε:
  • πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη είτε
  • πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού και:
   • μεταπτυχιακό τίτλο (τουλάχιστον ισοδύναμο με M.Sc.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή
   • επαρκές ερευνητικό ή αναπτυξιακό έργο στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης που να αποδεικνύεται από σχετικές δημοσιεύσεις ή τεχνικές αναφορές.